ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਨਸੋਧੋ

ਮੂਲ ਨਿਕਾਸਸੋਧੋ

ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ he

ਪੜ੍ਹਨਾਂਵਸੋਧੋ

he

  1. ਉਹ
ਵਿਭਕਤੀ
ਕਰਤਾ he
ਕਰਮ him
ਆਤਮ ਵਾਚਕ himself
ਅਧਿਕਾਰਤਮਕ his
ਅਧਿਕਾਰਤਮਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ his