ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਨਸੋਧੋ

  • ਹਿਮ
  • I.P.A.: /hɪm/
  • (file)

ਮੂਲ ਨਿਕਾਸਸੋਧੋ

ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ him

ਪੜ੍ਹਨਾਂਵਸੋਧੋ

him (he ਦਾ ਕਰਮ ਵਾਚੀ ਕਾਰਕ)

  1. ਉਹ