ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਨਸੋਧੋ

  • ਹਿਜ਼
  • I.P.A.: /hɪz/
  • (file)

ਮੂਲ ਨਿਕਾਸਸੋਧੋ

ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ his

ਪੜ੍ਹਨਾਂਵਸੋਧੋ

his (he ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤਮਕ ਕਾਰਕ)

  1. ਉਸਦਾ, ਉਸਦੀ