ਪੰਜਾਬੀਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਨਸੋਧੋ

noicon(file)


ਨਿਰੁਕਤੀ/ਸ਼੍ਰੇਣੀਸੋਧੋ

  • ਪੜਨਾਵ/ਪੁਲਿਗ

ਅਰਥਸੋਧੋ

  • ਦੂਰ ਦੀ ਜਾਂ ਅਪਰੋਖ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1. ਪਰਮੇਸ਼ਰ, 2. ਪਤੀ, ਖੌਂਦ (ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ)