ਅਰਬੀਸੋਧੋ

ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੁਕਤੀਸੋਧੋ

نظر (ਨਜ਼ਰ) ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ

ਨਾਂਵਸੋਧੋ

  1. ਦ੍ਰਿਸ਼
  2. ਨਜ਼ਾਰਾ
  3. ਅੱਖ
  4. ਸੂਰਤ
  5. ਸ਼ਕਲ