ਪੰਜਾਬੀਸੋਧੋ

 
ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ

ਉਚਾਰਨਸੋਧੋ

(file)


ਨਿਰੁਕਤੀਸੋਧੋ

  • ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ "अक्षि" (ਅਕਸ਼ੀ) ਤੋਂ

ਨਾਂਵਸੋਧੋ

ਅੱਖ (ਬਹੁ-ਵਚਨ ਅੱਖਾਂ)

  1. ਉਹ ਅੰਗ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਨਵਰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ
    • ਤੇਜ਼ ਚਾਨਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ।
  2. ਧਿਆਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ
    • ਮਾਲਕ ਦੀ ਅੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਨ-ਅਰਥੀ ਸ਼ਬਦਸੋਧੋ

  1. ਨੈਣ
  2. ਨੇਤਰ
  3. ਦੀਦ

ਤਰਜਮਾਸੋਧੋ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

Eye

ਹਿੰਦੀਸੋਧੋ

आँख

ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀਸੋਧੋ

œil