ਪੰਜਾਬੀਸੋਧੋ

ਨਿਰੁਕਤੀਸੋਧੋ

  • ਅਰਬੀ ਤੋਂ

ਨਾਂਵਸੋਧੋ

ਨਜ਼ਰ (ਬਹੁਵਚਨ, ਨਜ਼ਰਾਂ)

  1. ਵੇਖਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਨਿਗਾਹ, ਨਿਗ੍ਹਾ, ਤੱਕਣੀ

ਉਲਥਾਸੋਧੋ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ
  1. eye sight, vision

ਕਿਰਿਆਸੋਧੋ

ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ, ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ

  1. ਵੇਖਣਾ, ਝਾਕਣਾ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ
  2. ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣਾ

ਉਲਥਾਸੋਧੋ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ
  1. To see
  2. To gift

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋਸੋਧੋ