ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਨਿਰੁਕਤੀਸੋਧੋ

ਪਾਠਸੋਧੋ

  • ਨੌਨਸੰਸ

ਨਾਂਵਸੋਧੋ

nonsense (ਬਹੁਵਚਨ nonsenses)

  1. ਬਕਵਾਸ, ਬੇਹੂਦਗੀ, ਬੇਤੁਕੀ ਜਾਂ ਬੇਸੁਰੀ ਗੱਲ, ਊਲ-ਜਲੂਲ, ਬੇਮੌਕੀ ਗੱਲ