ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਨਿਰੁਕਤੀਸੋਧੋ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ none ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਪ

ਅਗੇਤਰਸੋਧੋ

non

  1. ਗ਼ੈਰ-, ਅਣ-, ਬੇ-, ਨਾ- ਆਦਿ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਸਬਦਾਂ ਨਾਲ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਅਗੇਤਰ

ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਸੋਧੋ

non

  1. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀਸੋਧੋ

ਨਿਪਾਤਸੋਧੋ

non

  1. ਨਹੀਂ