ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਨਸੋਧੋ

ਮੂਲ ਨਿਕਾਸਸੋਧੋ

  • ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ me

ਪੜ੍ਹਨਾਂਵਸੋਧੋ

me (I ਦਾ ਕਰਮ ਵਾਚੀ ਕਾਰਕ)

  1. ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ