ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਨਸੋਧੋ

ਮੂਲ ਨਿਕਾਸਸੋਧੋ

  • ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੱਜੇ: I, ik, ich
  • ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ ic, ih

ਪੜ੍ਹਨਾਂਵਸੋਧੋ

ਮੈਂ

ਵਿਭਕਤੀ
ਕਰਤਾ I
ਕਰਮ me
ਆਤਮ ਵਾਚਕ myself
ਅਧਿਕਾਰਤਮਕ my
ਅਧਿਕਾਰਤਮਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ mine