ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਪਾਠਸੋਧੋ

  • ਵਨ
  • IPA: /wʌn/


ਨਿਰੁਕਤੀਸੋਧੋ

  • ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੱਜੇ: one, oon, on, oan, an
  • ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ an

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਸੋਧੋ

one

  1. ਇੱਕ