ਪੰਜਾਬੀਸੋਧੋ

ਉਚਰਨਸੋਧੋ

(file)


ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਸੋਧੋ

ਇੱਕ

  1. ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਈ,
  2. ਦੋਵਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ
  3. ਇਕੱਲਾ, ਲਾਸਾਨੀ