ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਬਦਲਵੇਂ ਹਿੱਜੇਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਨਸੋਧੋ

ਪਾਠਸੋਧੋ

  • ਨੱਨ
  • IPA: /nʌn/


ਮਤਲਬਸੋਧੋ

  1. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
  2. ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ