ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਨਸੋਧੋ

  • ਬਟ
  • I.P.A.: /bʌt/
  • (file)

ਮੂਲ ਨਿਕਾਸਸੋਧੋ

  • ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੱਜੇ: but, buten, boute, bouten
  • ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ butan

ਸੰਬੰਧਕਸੋਧੋ

but

  1. ਪਰ
No one replied but me.

ਯੋਜਕਸੋਧੋ

ਪਰ

My brother went, but I did not.