ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਣ ਰੀਤਸੋਧੋ

  • ਐਂਡ
  • I.P.A.: /ænd/ (ਬਲ ਰਹਿਤ: /ənd/, /(ə)n/)

ਮੂਲ ਨਿਕਾਸਸੋਧੋ

  • ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੱਜੇ: and, an
  • ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ: and, ond

ਯੋਜਕਸੋਧੋ

and

  1. ਅਤੇ (ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਪਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।)
pens and pencils
bread and butter
they can read and write
a hundred and fifty

ਵਰਤੋਂਸੋਧੋ

ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਕ ਜਿਵੇਂ and, but ਅਤੇ because ਨਾਲ ਵਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਅਧੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ: What are the government’s chances of winning in court? And what are the consequences?