ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਨਸੋਧੋ

ਮੂਲ ਨਿਕਾਸਸੋਧੋ

  • ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੱਜੇ: you, yow, ȝow
  • ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ eow, iow

ਪੜ੍ਹਨਾਂਵਸੋਧੋ

ਤੂੰ, ਤੁਸੀਂ

ਵਿਭਕਤੀ
ਕਰਤਾ you
ਕਰਮ you
ਆਤਮ ਵਾਚਕ yourself
ਅਧਿਕਾਰਤਮਕ your, yours