ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਣ ਰੀਤਸੋਧੋ

  • ਵਿਚ
  • I.P.A.: /ʍɪʧ/

ਮੂਲ ਨਿਕਾਸਸੋਧੋ

  • ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੱਜੇ: whiche
  • ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ hwilc

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਸੋਧੋ

ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ

Which song made the charts?
Which is bigger?
Show me which one is bigger.