ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਣ ਰੀਤਸੋਧੋ

  • ਵਰ
  • I.P.A.: /wɜr/

ਮੂਲ ਨਿਕਾਸਸੋਧੋ

ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ wære

ਕਿਰਿਆਸੋਧੋ

ਸਨ (be ਦਾ ਬਹੁ-ਵਚਨ ਭੂਤ-ਕਾਲ ਸੂਚਕ)