ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਣ ਰੀਤ ਸੋਧੋ

  • ਵਰ
  • I.P.A.: /wɜr/

ਮੂਲ ਨਿਕਾਸ ਸੋਧੋ

ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ wære

ਕਿਰਿਆ ਸੋਧੋ

ਸਨ (be ਦਾ ਬਹੁ-ਵਚਨ ਭੂਤ-ਕਾਲ ਸੂਚਕ)