ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਣ ਰੀਤਸੋਧੋ

  • ਵਾੱਜ਼
  • I.P.A.: /wɒz/

ਮੂਲ ਨਿਕਾਸਸੋਧੋ

ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ wæs

ਕਿਰਿਆਸੋਧੋ

ਸੀ (be ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ-ਪੁਰਖ ਤੇ ਤੀਸਰਾ-ਪੁਰਖ ਸਧਾਰਣ ਭੂਤ-ਕਾਲ ਸੂਚਕ)