ਐਸਪੇਰਾਂਤੋਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਨਸੋਧੋ

  • ਵੀ

ਅਰਥਸੋਧੋ

  • ਪੜ. - ਤੁਸੀਂ, ਤੂੰ, ਆਪ

ਮਿਸਾਲਸੋਧੋ