ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਪਾਠਸੋਧੋ

  • ਟੂ ਡੇ

ਉਚਾਰਨਸੋਧੋ

  • IPA: /tʊˈdeɪ/

ਨਾਂਵਸੋਧੋ

  1. ਅੱਜ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਚਾਲੂ ਦਿਨ