ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਣ ਰੀਤਸੋਧੋ

  • ਦੇ
  • I.P.A.: /ðeɪ/

ਮੂਲ ਨਿਕਾਸਸੋਧੋ

ਪੁਰਾਣੀ ਨਾੱਰਸ þæiʀ, ᚦᛅʀ

ਪੜ੍ਹਨਾਂਵਸੋਧੋ

ਉਹ

ਵਿਭਕਤੀ
ਕਰਤਾ they
ਕਰਮ them
ਆਤਮ ਵਾਚਕ themself
ਅਧਿਕਾਰਤਮਕ their, theirs