ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਪਾਠਸੋਧੋ

  • ਸਪੈੱਸ਼ਲ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਸੋਧੋ

  1. ਖ਼ਾਸ, ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ

ਨਾਂਵਸੋਧੋ

  1. ਖ਼ਾਸ ਚੀਜ਼