ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੋਧੋ

ਪਾਠ ਸੋਧੋ

  • ਸਪੈੱਸ਼ਲ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸੋਧੋ

  1. ਖ਼ਾਸ, ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ

ਨਾਂਵ ਸੋਧੋ

  1. ਖ਼ਾਸ ਚੀਜ਼