ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਣ ਰੀਤਸੋਧੋ

  • ਸੋ
  • I.P.A.: /soʊ/

ਮੂਲ ਨਿਕਾਸਸੋਧੋ

  • ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੱਜੇ: so, swo
  • ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ swa

ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਸੋਧੋ

ਯੋਜਕਸੋਧੋ