ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਣ ਰੀਤਸੋਧੋ

  • ਸ਼ੀ
  • I.P.A.: /ʃi/

ਮੂਲ ਨਿਕਾਸਸੋਧੋ

  • ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੱਜੇ: she, sche, hye
  • 1125-75 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ seo, sio, sie ਦਾ ਬਦਲ

ਪੜ੍ਹਨਾਂਵਸੋਧੋ

(ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ)
ਉਹ

ਵਿਭਕਤੀ
ਕਰਤਾ she
ਕਰਮ her
ਆਤਮ ਵਾਚਕ herself
ਅਧਿਕਾਰਤਮਕ her, hers