ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਣ ਰੀਤਸੋਧੋ

  • ਆੱਰ
  • I.P.A.: /ɔr/

ਮੂਲ ਨਿਕਾਸਸੋਧੋ

1150-1200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ other ਦਾ ਬਦਲ.

ਯੋਜਕਸੋਧੋ

or

  1. ਜਾਂ