ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਨਸੋਧੋ

  • (file)
  • ਆੱਨ
  • I.P.A.: /ɒn/

ਉਤਪਤੀਸੋਧੋ

ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ on, an

ਸੰਬੰਧਕਸੋਧੋ

on

  1. ਉੱਤੇ
on the table; on the couch