ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਨਸੋਧੋ

ਮੂਲ ਨਿਕਾਸਸੋਧੋ

1275-1325 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ nought ਦਾ ਬਦਲ.

ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਸੋਧੋ

not (ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ)

  1. ਨਹੀਂ, ਨਾ
You must not do that.
It's not far from here.