ਐਸਪੇਰਾਂਤੋਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਨਸੋਧੋ

  • ਨੀ

ਅਰਥਸੋਧੋ

  • ਨਹੀਂ, ਨਾਂਹ, ਨਾ

ਮਿਸਾਲਸੋਧੋ