ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਨਾਂਵਸੋਧੋ

  1. ਇਕਦਮ ਦਾ ਹੱਲਾ ਜਾਂ ਝਮੁੱਟ
  2. ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਹੁੱਝ, ਪੱਟੇਬਾਜੀ ਦਾ ਹੱਥ

ਕਿਰਿਆਸੋਧੋ

  1. ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣਾ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਹੱਲਾ ਜਾਂ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣਾ
  2. ਝਪਟਣਾ