ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੋਧੋ

ਨਿਰੁਕਤੀ ਸੋਧੋ

ਮੱਧਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ lif, lyf ਤੋਂ

ਉਚਾਰਨ ਸੋਧੋ

ਨਾਂਵ ਸੋਧੋ

life

  1. ਜੀਵਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ