ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਨਿਰੁਕਤੀਸੋਧੋ

ਮੱਧਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ lif, lyf ਤੋਂ

ਉਚਾਰਨਸੋਧੋ

ਨਾਂਵਸੋਧੋ

life

  1. ਜੀਵਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ