ਐਸਪੇਰਾਂਤੋਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਨਸੋਧੋ

  • ਕਾਰਾ

ਅਰਥਸੋਧੋ

  • ਪਿਆਰਾ, ਪਿਆਰੇ, ਪਿਆਰੀ