ਐਸਪੇਰਾਂਤੋਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਨਸੋਧੋ

  • ਕਾਇ

ਅਰਥਸੋਧੋ

  • ਅਤੇ