ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਨਸੋਧੋ

  • ਇਜ਼
  • I.P.A.: /ɪz/
  • (file)

ਮੂਲ ਨਿਕਾਸਸੋਧੋ

ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ is

ਕਿਰਿਆਸੋਧੋ

is (be ਦਾ ਤੀਸਰਾ-ਪੁਰਖ ਵਰਤਮਾਨ-ਕਾਲ ਸੂਚਕ)

  1. ਹੈ