ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਨਸੋਧੋ

ਮੂਲ ਨਿਕਾਸਸੋਧੋ

  • ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੱਜੇ: haven
  • ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ habban, hafian

ਕਿਰਿਆਸੋਧੋ

ਕੋਲ ਹੋਣਾ

He has property.
The work has an index.
ਕਾਲ
ਅਨਿਯਤ to have
ਵਰਤਮਾਨ have, has
ਭੂਤ had
ਭੂਤ ਕ੍ਰਿਦੰਤ had
ਵਰਤਮਾਨ ਕ੍ਰਿਦੰਤ having
ਵਰਤਮਾਨ
ਇਕ-ਵਚਨ ਬਹੁ-ਵਚਨ
ਪ੍ਰਥਮ ਪੁਰਖ I have we have
ਦੂਸਰਾ ਪੁਰਖ you have you have
ਤੀਸਰਾ ਪੁਰਖ he has they have