ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਪਾਠਸੋਧੋ

  • ਫ਼ਅੱਰਉ

ਨਾਂਵਸੋਧੋ

  1. ਸਿਆੜ, ਓਰਾ, ਡੂੰਘੀ ਝਰੀ, ਲਕੀਰ
  2. ਝੁਰੜੀ, ਤਿਉੜੀ
  3. ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਲੀਹ

ਕਿਰਿਆਸੋਧੋ

  1. ਸਿਆੜ ਕੱਢਣਾ, ਓਰਾ ਕੱਢਣਾ, ਹਲ਼ ਵਾਹੁਣਾ, ਝਰੀ ਪਾਉਣਾ