ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਨਿਰੁਕਤੀਸੋਧੋ

ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ cupidité ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਲਾਤੀਨੀ ਦੇ cupiditās ਤੋਂ, cupidus ਤੋਂ

ਉਚਾਰਨਸੋਧੋ

ਨਾਂਵਸੋਧੋ

cupidity (ਬਹੁਵਚਨ cupidities)

  • ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਲੋਭ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ