ਆਸਟ੍ਰੀਆਈਸੋਧੋ

ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੁਕਤੀਸੋਧੋ

ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ cantio ਤੋਂ

ਨਾਂਵਸੋਧੋ

canción ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ

  1. ਗੀਤ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦਸੋਧੋ

  1. cantar

ਗਲੇਸ਼ੀਅਨਸੋਧੋ

ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੁਕਤੀਸੋਧੋ

ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ cantio ਤੋਂ

ਨਾਂਵਸੋਧੋ

canción ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ

  1. ਗੀਤ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦਸੋਧੋ

  1. cantar

ਸਪੇਨੀਸੋਧੋ

ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੁਕਤੀਸੋਧੋ

ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ cantio ਤੋਂ

ਨਾਂਵਸੋਧੋ

canción ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ

  1. ਗੀਤ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦਸੋਧੋ

  1. cantar