ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਨਸੋਧੋ

  • ਬਾਇ
  • I.P.A.: /baɪ/
  • (file)

ਉਤਪਤੀਸੋਧੋ

  • ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੱਜੇ: bye
  • ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ bi

ਸੰਬੰਧਕਸੋਧੋ

by

  1. ਦੁਆਰਾ (ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਚ ਵਿਚ)
The matter was decided by the chairman.
The boat was swamped by the water.
He was protected by his body armour.