ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਨਸੋਧੋ

  • ਐਜ਼
  • I.P.A.: /æz/
  • (file)

ਮੂਲ ਨਿਕਾਸਸੋਧੋ

  • ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੱਜੇ: as, als, alse, also
  • 1200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ also ਦਾ ਬਦਲ

ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਸੋਧੋ

as

  1. ਜਿਵੇਂ
I don't think it's as hot and humid today as it was yesterday.
Some flowers, as the rose, require special care.
the square as distinct from the rectangle; the church as separate from the state.
She sang as promised.
He left as agreed.

ਯੋਜਕਸੋਧੋ

ਜਿਵੇਂ

It came out the same way as it did before.
You are as good as you think you are.
She's good as gold.
Do as we do.
as you look away.
As you are leaving last, please turn out the lights.