ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਣ ਰੀਤਸੋਧੋ

ਮੂਲ ਨਿਕਾਸਸੋਧੋ

  • ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੱਜੇ: aren, are, am
  • ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ (ਨਾੱਰਥੰਬਰੀਆਈ) aron (ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾੱਰਸ eru ਨੇ)

ਕਿਰਿਆਸੋਧੋ

are

  1. ਹਨ (be ਦਾ ਬਹੁ-ਵਚਨ ਵਰਤਮਾਨ-ਕਾਲ ਸੂਚਕ)