ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਣ ਰੀਤਸੋਧੋ

  • (file)
  • ਆੱਲ
  • I.P.A.: /ɔl/

ਮੂਲ ਨਿਕਾਸਸੋਧੋ

  • ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੱਜੇ: all, al, alle
  • ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ eall

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਸੋਧੋ

all

  1. ਸਭ, ਸਾਰੇ
all the cake; all the way; all year.