ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਨਿਰੁਕਤੀਸੋਧੋ

ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ adiūdicō ਤੋਂ, ad + iūdicō (ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ)

ਉਚਾਰਨਸੋਧੋ

  • IPA(key): /əˈdʒudɪˌkeɪt ‎

ਕਿਰਿਆਸੋਧੋ

  • ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ।
  • ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜੱਜ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।