ਅੰਗਰੇਜੀਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਨਸੋਧੋ

ਨਾਂਵਸੋਧੋ

a

  • a ਰੋਮਨ ਲਿਪੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ।