ਪੰਜਾਬੀਸੋਧੋ

 
ਇੱਕ ਘੋੜਾ

ਨਾਂਵਸੋਧੋ

ਘੋੜਾ ਪੁਲਿੰਗ (ਬਹੁਵਚਨ ਘੋੜੇ)

  1. ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ।
    • ਘੋੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ।