ਪੰਜਾਬੀਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਨਸੋਧੋ

(file)


 
ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ (a Labrador retriever)
 
ਕੁੱਤਾ (ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ,ਪੰਜਾਬ)

ਨਾਂਵਸੋਧੋ

ਕੁੱਤਾ (ਪੁਲਿੰਗ, ਬਹੁਵਚਨ ਕੁੱਤੇ)

  1. ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ।