ਪੰਜਾਬੀਸੋਧੋ

ਨਿਰੁਕਤੀਸੋਧੋ

ਨਿਆਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਜੋੜ

ਉਚਾਰਨਸੋਧੋ

(file)


ਨਾਂਵਸੋਧੋ

ਅਯਾਣਾ

  1. ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ
  2. ਨਿਆਣਾ