ਐਸਪੇਰਾਂਤੋਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਨਸੋਧੋ

  • ਜ਼ੀ

ਅਰਥਸੋਧੋ

ਮਿਸਾਲਸੋਧੋ